Algemene voorwaarden Fin-Match 

De vennootschap onder firma Fin-Match is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78061709
en is gevestigd op Busplein 34, 1315 KV te Almere.

Artikel 1   Begrippen 
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Fin-Match.
3. Diensten: de Diensten die Fin-Match aanbiedt zijn het ondersteunen van bedrijven in het gehele proces om een financiering te verkrijgen. Fin-Match kan hierbij worden gezien als een tussenpersoon tussen de opdrachtgever en de financieringsmarkt. Onder diensten kunnen ook andersoortige diensten overeengekomen zijn.
4. Dienstverlener: vennootschap onder firma Fin-Match, die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Fin-
Match.
5. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Fin-
Match heeft aangesteld, projecten aan Fin-Match heeft verleend voor Diensten die door Fin-Match worden
uitgevoerd, of waaraan Fin-Match een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
6. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Fin-Match, alsmede
voorstellen van Fin-Match voor Diensten die door Fin-Match aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door
Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Fin-Match waarmee deze algemene
voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2   Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Fin-Match, elke Overeenkomst tussen
Fin-Match en Opdrachtgever en op elke dienst die door Fin-Match wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Fin-Match aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Fin-Match is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
10. In het geval Fin-Match niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3   Het Aanbod  
1. Alle door Fin-Match gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. Fin-Match is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Fin-Match het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Fin-Match gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Oplevertijden in het aanbod van Fin-Match zijn altijd indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst 
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Fin-
Match heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Fin-Match te retourneren.
2. Fin-Match is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
3. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Bij annulering wordt er minimaal 8 uren in rekening gebracht tegen het uurtarief van EUR 150,-.
4. Elke Overeenkomst die met Fin-Match wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Fin-Match
wordt toegekend, berust bij het bedrijf van Fin-Match en niet bij een individuele persoon die met Fin-Match is verbonden dan wel wordt ingeschakeld, noch bij een vennoot in de VOF.
5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5   Duur van de Overeenkomst 
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt indien de opdracht is voltooid., De duur van
de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en
de tijdige aanlevering van de benodigde en verzochte informatie die Fin-Match van Opdrachtgever verkrijgt.
2. Zowel Opdrachtgever als Fin-Match kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en
haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar
verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en
medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover
Fin-Match ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd.
Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een
opzegtermijn van drie maanden. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de
Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.
5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk
gemaakte kosten verschuldigd van Fin-Match tegen het uurtarief van EUR 150,-. De urenregistratie van Fin-
Match is hierbij leidend. Hierbij wordt er minimaal 8 uren in rekening gebracht tegen het uurtarief van EUR 150,-.
6. Zowel Opdrachtgever als Fin-Match kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of
gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling
verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie
zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Fin-Match nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden
en/of schadevergoeding.

Artikel 6   Uitvoering van de dienstverlening 
1. Fin-Match zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te
voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Fin-Match staat in voor een professionele en
onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij
expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
2. De Overeenkomst op basis waarvan Fin-Match de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de
reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van
Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband
met de Overeenkomst.
3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Fin-Match
aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Fin-Match heeft het recht haar dienstverlening en haar
prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
4. Bij de uitvoering van de Diensten is Fin-Match niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Fin-Match, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
5. Fin-Match is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Fin-Match Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Fin-Match aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Fin-Match of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Fin-Match recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
8. Aan de hand van dit overleg zal er, indien dit overeengekomen is, een financieringsmemorandum opgesteld worden waarna financiers benadert zullen worden door Fin-Match.

Artikel 7   Verplichtingen Opdrachtgever 
1. Opdrachtgever is verplicht alle door Fin-Match verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en
aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm
te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan
kan het voorkomen dat Fin-Match niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende
stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van
Opdrachtgever.
2. Fin-Match is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te
controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is
veranderd, noch is Fin-Match verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Fin-
Match voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
3. Fin-Match kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende
informatie. Bij gebreke hiervan is Fin-Match gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de
informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde
dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel
uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Fin-Match.

Artikel 8   Adviezen 
1. Fin-Match kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Fin-Match de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
2. De door Fin-Match verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als juridisch, fiscaal en/of accounting-technisch advies. Ook indien Fin-Match Opdrachtgever bijstaat bij onderhandelingen is dit advies nimmer juridisch advies. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als juridisch en/of fiscaal advies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist (jurist/fiscalist) te overleggen.
3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Fin-Match verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Fin-Match wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Fin-Match gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Fin-Match kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
5. Opdrachtgever zal Fin-Match schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 9   Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen 
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Fin-Match is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Fin-Match, Fin-Match een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 10   Prijzen en betaling 
1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
2. Fin-Match voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de
werkzaamheden worden vooraf berekend en vermeld op de offerte.
3.Indien overeengekomen voert Fin-Match haar dienstverlening uit conform het overeengekomen uurtarief.
4.Het overeengekomen uurtarief is inclusief mogelijke onkosten en reiskosten en exclusief een vooraf
overeengekomen succesfee die gehanteerd wordt indien Fin-Match de financiering voor
Opdrachtgever finaliseert. Opdrachtgever is aan Fin-Match de succesfee verschuldigd indien tijdens de looptijd
van de opdracht een financieringsovereenkomst tot stand komt, ook al wijkt deze af van de opdracht. Dit geldt
ook indien deze overeenkomst niet het gevolg is van door Fin-Match verleende diensten, zulks gedurende zes
maanden na beëindiging van de overeenkomst.
5. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Fin-Match
ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6. Alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening dient Opdrachtgever een
voorschot van 50% van de vooraf afgegeven begroting te betalen, tenzij partijen anders overeenkomen.
7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij
partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
8. Fin-Match is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie
tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze
uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven
betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en
gegevens van Fin-Match.
10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling
jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de
Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11   Incassobeleid 
1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn zoals vermeld op de factuur heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Fin-Match zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien Fin-Match meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 
1. Fin-Match gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de
geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Fin-Match de betrokkene hierover informeren.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een
dienst van Fin-Match verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Fin-Match tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien Fin-Match op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 13   Opschorting en ontbinding 
1. Fin-Match heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Fin-Match gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
2. Fin-Match is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
3. Fin-Match is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Fin-Match te vergoeden voor elk financieel verlies dat Fin-Match lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 14   Overmacht 
1. Fin-Match is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmacht situatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Fin-Match wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Fin-Match, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Fin-Match zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van
programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v)storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Fin-Match of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Fin-Match
buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Fin-Match is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 15   Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Fin-Match alleen geacht te bestaan ​​indien Fin-Match dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Fin-Match, is Fin-Match uitsluitend gehouden tot betaling
van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Fin-Match binnen 14 dagen na ontdekking van de
tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Fin-Match deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke
termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige
nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Fin-Match in staat is om adequaat te
reageren.
3. Indien het verrichten van Diensten door Fin-Match leidt tot aansprakelijkheid van Fin-Match, is die
aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch
slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet
of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Fin-Match. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten
gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe
schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
4. Fin-Match sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Fin-Match is niet aansprakelijk voor
indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door
bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
5. Opdrachtgever vrijwaart Fin-Match voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge
van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Fin-Match geleverde
Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Fin-
Match.
6. Enige door Fin-Match opgeleverde adviezen en uitgevoerde onderhandelingen, op basis van door
Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Fin-
Match.
7. De inhoud van het opgeleverde advies van Fin-Match is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Fin-Match opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Fin-Match. Fin-Match is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Fin-Match nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Fin-Match haar eigen advies.
9. Fin-Match staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Fin-Match verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Fin-Match vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Fin-Match binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Fin-Match.

Artikel 16   Geheimhouding 
1. Fin-Match en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Fin-Match bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Fin-Match is verkregen.
2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Fin-Match opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Fin-Match steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
3. Indien Fin-Match op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Fin-Match zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Fin-Match niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Fin-Match aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Fin-Match vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Fin-Match vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Fin-Match is verspreid.
5. De geheimhoudingsverplichting leggen Fin-match en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 17   Intellectuele Eigendomsrechten  
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Fin-Match waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Fin-Match en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Fin-Match worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Fin-Match gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Fin-Match rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Fin-Match. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Fin-Match opgeleverde zaken, dient Fin-Match expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Fin-Match rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 18   Vrijwaring en juistheid van informatie 
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Fin-Match verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Fin-Match zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
2. Opdrachtgever vrijwaart Fin-Match van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
3. Opdrachtgever vrijwaart Fin-Match voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Opdrachtgever vrijwaart Fin-Match voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Fin-Match verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19   Klachten 
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Fin-Match of anderszins klachten heeft over de
uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk
binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen
mondeling of schriftelijk gemeld worden via [email protected] met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Fin-Match de klacht in
behandeling kunnen nemen.
3. Fin-Match zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht
inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20   Toepasselijk recht 
1. Op de rechtsverhouding tussen Fin-Match en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Fin-Match heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte
stellen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Fin-Match en Opdrachtgever,
worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Almere, tenzij bepalingen
van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.


Wat vinden klanten van Fin-Match

google

Soms heb je een overname die niet standaard is en waar uitdagingen in zitten. Fin-match wilde die uitdaging wel aan gaan en heeft voor mij het onmogelijke mogelijk gemaakt. Dank je Richard en Istvan voor alle begeleiding en meedenken

google

Echt n fijn bedrijf die alle invalshoeken meeneemt in de lange weg die je meestal af moet leggen als ondernemer zijnde op zoek naar n hypotheek/ financiering. Zij weten met hun kennis bruggen te bouwen. Heel belangrijk om te weten als ondernemer dat je deze mannen kunt laten doen waar ze goed in zijn en jij als ondernemer kunt blijven doen wat jij goed in bent. A.Balfoort

A.j. Balfoort 11 januari 2022
google

Inmiddels alweer een jaar geleden succesvol gesteund door Fin-Match. Ten tijde van de aanloop naar de 2e Corona crises draaiden de banken plotsklaps de geldkranen dicht. Omdat ik een horecabedrijf had gekocht, zag ik mijzelf ineens geplaatst voor bijzondere uitdagingen. Maar ter elfde ure kwam ik in aanraking met Fin-Match en zij hebben binnen een week de complete financiering van Forrest hotel - restaurant de Tuinkamer onder gebracht bij een P.I. en ook nog eens met een hele nette rente. Niets dan lof voor deze jongens, die weten waar de juiste mensen zitten, want zonder hen, was ik "een roepende in de woestijn" gebleven. Istvan & Richard, alsnog dank voor al het geleverde!! Met vriendelijke en culinaire groet uit Ruurlo! Harald Brouwer

HJB 18 september 2021
google

Attent en professioneel!

Bas Faessen 6 januari 2022
google

Fin-Match geeft duidelijk en helder advies. De samenwerking verliep erg prettig. Aanrader!

Connie V. 18 december 2022
google

De heren van Fin-Match weten hoe je een financiering voor elkaar krijgt. Kleine of grote bedrijven kunnen hier terecht. Toppers!

Jointlymedia Nederland 16 september 2021
google

Vanuit FlexMission zijn wij zeer tevreden over het contact en de service die geboden wordt. Bent u op zoek naar een partij die voor u door het vuur gaat? Dan is Fin-Match zeker aan te raden.

Flex Mission 7 december 2020
google

Al heel lang bezig geweest om een verhuur project te financieren. Het zag er naar uit dat het niet ging lukken. Tot Istvan Pinter van Finn-match een no cure no pay opdracht kreeg. Met veel geduld en vakmanschap, flexibiliteit en service wist hij toch de financiering rond te krijgen. Ik raad dit bedrijf iedereen aan.

DIJK tv 30 augustus 2021
google

Vriendelijke mensen met een goed inlevingsniveau, verstand van zaken en een grote kring met relaties. Ze kijken op meerdere manieren naar je vraag en overleggen met je over de voor jou beste oplossing. Ik ben zeer tevreden.

Pat Vos 31 mei 2021
google

Echt n fijn bedrijf die alle invalshoeken meeneemt in de lange weg die je meestal af moet leggen als ondernemer zijnde op zoek naar n hypotheek/ financiering. Zij weten met hun kennis bruggen te bouwen. Heel belangrijk om te weten als ondernemer dat je deze mannen kunt laten doen waar ze goed in zijn en jij als ondernemer kunt blijven doen wat jij goed in bent. A.Balfoort

A.j. Balfoort 11 januari 2022
google

Attent en professioneel!

Bas Faessen 6 januari 2022
google

Vriendelijke mensen met een goed inlevingsniveau, verstand van zaken en een grote kring met relaties. Ze kijken op meerdere manieren naar je vraag en overleggen met je over de voor jou beste oplossing. Ik ben zeer tevreden.

Pat Vos 31 mei 2021
google

Betrouwbaar, betrokken en deskundig.

Martijn Kos 8 december 2022
google

Onlangs de hulp ingeschakeld bij de heren van Fin-Match en ik moet zeggen dat dit een ontzettend prettige ervaring is geweest. Top geholpen, ze denken constant met je mee, wat een top bedrijf!

Milan 16 september 2021
google

Zeer volledig advies op basis van aangeleverde cijfers en ander relevante documenten

google

Al heel lang bezig geweest om een verhuur project te financieren. Het zag er naar uit dat het niet ging lukken. Tot Istvan Pinter van Finn-match een no cure no pay opdracht kreeg. Met veel geduld en vakmanschap, flexibiliteit en service wist hij toch de financiering rond te krijgen. Ik raad dit bedrijf iedereen aan.

DIJK tv 30 augustus 2021
google

Super service en uiterst snel geregeld! Waar ik bij de bank geen financiering kon krijgen was het hier tegen degelijke voorwaarden zo geregeld.

Mitch Z 8 december 2022
google

Betrouwbaar, meedenkend en proactief, zo omschrijf ik Fin-Match. Een absolute aanrader om mee samen te werken.

Andrew Taylor 8 december 2022
google

Fin-Match geeft duidelijk en helder advies. De samenwerking verliep erg prettig. Aanrader!

Connie V. 18 december 2022
google

Door de ervaring die de eigenaren hebben vanuit hun eerdere carrières konden ze me het financieringsproces bij banken en de daarbij horende risico's helder toelichten. Voor eerlijk en sterk advies kan ik iedereen Fin-Match aanraden.

Willem Megens 10 januari 2021
google

Inmiddels alweer een jaar geleden succesvol gesteund door Fin-Match. Ten tijde van de aanloop naar de 2e Corona crises draaiden de banken plotsklaps de geldkranen dicht. Omdat ik een horecabedrijf had gekocht, zag ik mijzelf ineens geplaatst voor bijzondere uitdagingen. Maar ter elfde ure kwam ik in aanraking met Fin-Match en zij hebben binnen een week de complete financiering van Forrest hotel - restaurant de Tuinkamer onder gebracht bij een P.I. en ook nog eens met een hele nette rente. Niets dan lof voor deze jongens, die weten waar de juiste mensen zitten, want zonder hen, was ik "een roepende in de woestijn" gebleven. Istvan & Richard, alsnog dank voor al het geleverde!! Met vriendelijke en culinaire groet uit Ruurlo! Harald Brouwer

HJB 18 september 2021
google

Fin-Match heeft mijn organisatie geholpen met de herfinanciering waardoor ik kan investeren in de toekomst. De persoonlijke, maar toch profesionele aanpak spreekt mij zeer aan. Het uitgebreide netwerk van Fin-Match eigenaren Richard en Istvan komt de snelheid van het gehele proces ten goede. Voor de volgende financiering zal ik zeker weer bij Fin-Match aankloppen!

Edwin Sosef 30 augustus 2021
google

Jongens weten echt waar ze het over hebben, zijn pragmatisch en oplossingsgericht. Ik heb al een aantal klanten aan hen doorverwezen, tot grote tevredenheid.

Willem Edens 8 december 2022
google

Door de ervaring die de eigenaren hebben vanuit hun eerdere carrières konden ze me het financieringsproces bij banken en de daarbij horende risico's helder toelichten. Voor eerlijk en sterk advies kan ik iedereen Fin-Match aanraden.

Willem Megens 10 januari 2021
google

De heren van Fin-Match weten hoe je een financiering voor elkaar krijgt. Kleine of grote bedrijven kunnen hier terecht. Toppers!

Jointlymedia Nederland 16 september 2021
google

Inmiddels alweer een jaar geleden succesvol gesteund door Fin-Match. Ten tijde van de aanloop naar de 2e Corona crises draaiden de banken plotsklaps de geldkranen dicht. Omdat ik een horecabedrijf had gekocht, zag ik mijzelf ineens geplaatst voor bijzondere uitdagingen. Maar ter elfde ure kwam ik in aanraking met Fin-Match en zij hebben binnen een week de complete financiering van Forrest hotel - restaurant de Tuinkamer onder gebracht bij een P.I. en ook nog eens met een hele nette rente. Niets dan lof voor deze jongens, die weten waar de juiste mensen zitten, want zonder hen, was ik "een roepende in de woestijn" gebleven. Istvan & Richard, alsnog dank voor al het geleverde!! Met vriendelijke en culinaire groet uit Ruurlo! Harald Brouwer

Harald Brouwer 18 september 2021
google

Fin-Match heeft mijn organisatie geholpen met de herfinanciering waardoor ik kan investeren in de toekomst. De persoonlijke, maar toch profesionele aanpak spreekt mij zeer aan. Het uitgebreide netwerk van Fin-Match eigenaren Richard en Istvan komt de snelheid van het gehele proces ten goede. Voor de volgende financiering zal ik zeker weer bij Fin-Match aankloppen!

Edwin Sosef 30 augustus 2021
google

Attent en professioneel!

Bas Faessen 6 januari 2022
google

Door de ervaring die de eigenaren hebben vanuit hun eerdere carrières konden ze me het financieringsproces bij banken en de daarbij horende risico's helder toelichten. Voor eerlijk en sterk advies kan ik iedereen Fin-Match aanraden.

Willem Megens 10 januari 2021
google

Fin-Match geeft duidelijk en helder advies. De samenwerking verliep erg prettig. Aanrader!

Connie V. 18 december 2022
google

Fin-Match heeft mijn organisatie geholpen met de herfinanciering waardoor ik kan investeren in de toekomst. De persoonlijke, maar toch profesionele aanpak spreekt mij zeer aan. Het uitgebreide netwerk van Fin-Match eigenaren Richard en Istvan komt de snelheid van het gehele proces ten goede. Voor de volgende financiering zal ik zeker weer bij Fin-Match aankloppen!

Edwin Sosef 30 augustus 2021
google

Vanuit FlexMission zijn wij zeer tevreden over het contact en de service die geboden wordt. Bent u op zoek naar een partij die voor u door het vuur gaat? Dan is Fin-Match zeker aan te raden.

Flex Mission 7 december 2020
google

Door de ervaring die de eigenaren hebben vanuit hun eerdere carrières konden ze me het financieringsproces bij banken en de daarbij horende risico's helder toelichten. Voor eerlijk en sterk advies kan ik iedereen Fin-Match aanraden.

Willem Megens 10 januari 2021
google

Inmiddels alweer een jaar geleden succesvol gesteund door Fin-Match. Ten tijde van de aanloop naar de 2e Corona crises draaiden de banken plotsklaps de geldkranen dicht. Omdat ik een horecabedrijf had gekocht, zag ik mijzelf ineens geplaatst voor bijzondere uitdagingen. Maar ter elfde ure kwam ik in aanraking met Fin-Match en zij hebben binnen een week de complete financiering van Forrest hotel - restaurant de Tuinkamer onder gebracht bij een P.I. en ook nog eens met een hele nette rente. Niets dan lof voor deze jongens, die weten waar de juiste mensen zitten, want zonder hen, was ik "een roepende in de woestijn" gebleven. Istvan & Richard, alsnog dank voor al het geleverde!! Met vriendelijke en culinaire groet uit Ruurlo! Harald Brouwer

Harald Brouwer 18 september 2021
google

Fin-Match geeft duidelijk en helder advies. De samenwerking verliep erg prettig. Aanrader!

Connie V. 18 december 2022
google

Kundige heren en erg fijne (korte) communucatie, echt een aanrader!

google

Kundige heren en erg fijne (korte) communucatie, echt een aanrader!

google

Vriendelijke mensen met een goed inlevingsniveau, verstand van zaken en een grote kring met relaties. Ze kijken op meerdere manieren naar je vraag en overleggen met je over de voor jou beste oplossing. Ik ben zeer tevreden.

Pat Vos 31 mei 2021
google

Zeker een aanrader! Richard en Istvan zijn professionele en goed in hun werk. Fijn om mee samen te werken. En adviseren goed bij het verkrijgen van een financiering. Bedankt voor het helpen en het succesvol regelen van de financiering. Tot de volgende keer.

Albgym Almere 16 oktober 2023
google

Soms heb je een overname die niet standaard is en waar uitdagingen in zitten. Fin-match wilde die uitdaging wel aan gaan en heeft voor mij het onmogelijke mogelijk gemaakt. Dank je Richard en Istvan voor alle begeleiding en meedenken

google

Inmiddels alweer een jaar geleden succesvol gesteund door Fin-Match. Ten tijde van de aanloop naar de 2e Corona crises draaiden de banken plotsklaps de geldkranen dicht. Omdat ik een horecabedrijf had gekocht, zag ik mijzelf ineens geplaatst voor bijzondere uitdagingen. Maar ter elfde ure kwam ik in aanraking met Fin-Match en zij hebben binnen een week de complete financiering van Forrest hotel - restaurant de Tuinkamer onder gebracht bij een P.I. en ook nog eens met een hele nette rente. Niets dan lof voor deze jongens, die weten waar de juiste mensen zitten, want zonder hen, was ik "een roepende in de woestijn" gebleven. Istvan & Richard, alsnog dank voor al het geleverde!! Met vriendelijke en culinaire groet uit Ruurlo! Harald Brouwer

Harald Brouwer 18 september 2021
google

Zeer volledig advies op basis van aangeleverde cijfers en ander relevante documenten

google

Fin-Match heeft mijn organisatie geholpen met de herfinanciering waardoor ik kan investeren in de toekomst. De persoonlijke, maar toch profesionele aanpak spreekt mij zeer aan. Het uitgebreide netwerk van Fin-Match eigenaren Richard en Istvan komt de snelheid van het gehele proces ten goede. Voor de volgende financiering zal ik zeker weer bij Fin-Match aankloppen!

Edwin Sosef 30 augustus 2021
google

Ze hebben mij perfect geholpen met de financiering van mijn bedrijfsovername. Hierin gaat Istvan verder dan alleen het advies hierover maar steekt ook zijn nek uit om aanpalende zaken te borgen. Top!

Robert Loose 16 december 2022
google

Soms heb je een overname die niet standaard is en waar uitdagingen in zitten. Fin-match wilde die uitdaging wel aan gaan en heeft voor mij het onmogelijke mogelijk gemaakt. Dank je Richard en Istvan voor alle begeleiding en meedenken

google

Betrouwbaar, betrokken en deskundig.

Martijn Kos 8 december 2022
google

Attent en professioneel!

Bas Faessen 6 januari 2022
google

Vriendelijke mensen met een goed inlevingsniveau, verstand van zaken en een grote kring met relaties. Ze kijken op meerdere manieren naar je vraag en overleggen met je over de voor jou beste oplossing. Ik ben zeer tevreden.

Pat Vos 31 mei 2021
google

Vriendelijke mensen met een goed inlevingsniveau, verstand van zaken en een grote kring met relaties. Ze kijken op meerdere manieren naar je vraag en overleggen met je over de voor jou beste oplossing. Ik ben zeer tevreden.

Pat Vos 31 mei 2021
google

Zeer volledig advies op basis van aangeleverde cijfers en ander relevante documenten

Meest gestelde vragen

envelopefile-emptyphone-handsetmap-markerarrow-upcheckmark-circle