Privacyverklaring Fin-Match

Dit is de privacyverklaring van de vennootschap onder firma Fin-Match, hierna: Fin-Match. Fin-Match is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78061709 en is gevestigd op Busplein 34, 1315 KV,
te Almere. In dit document wordt uitgelegd hoe Fin-Match omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Fin-Match de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens:
Indien u gebruikt maakt van de diensten van Fin-Match, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Fin-
Match, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder
persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens
Fin-Match verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
– Contact- en NAW-gegevens;
– Financiële gegevens waaronder meer de ingevulde belastingaangifte;
– Paspoort of identiteitskaart;
– Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking
De persoonsgegevens die door Fin-Match verwerkt worden, hebben ten doel om:
– Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering
daarvan;
– Het uitvoeren van haar diensten;
– Verbeteren van de dienstverlening;
– Het verrichten van betalingen;
– Nakomen van wettelijke verplichtingen;
– Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
– Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Grondslag verwerking
Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i)
wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de
betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Fin-Match worden
persoonsgegevens verwerkt. Fin-Match verwerkt uitsluitend gegevens die Fin-Match noodzakelijk acht voor (het
verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw
gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de
overeenkomst die u met Fin-Match bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden
door het bezoeken van de website (www.fin-match.nl) indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De
diensten die Fin-Match biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd
worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming
Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn
De door Fin-Match verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving.
Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de
persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer
bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden
Fin-Match deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Fin-Match kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:
– Ingeschakelde geldverstrekkers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Wanneer Fin-Match namens u geldverstrekkers benadert voor het verkrijgen van een financieringsvoorstel, deelt Fin-Match uw contact- en NAW-gegevens, identificatiegegevens en financiële gegevens met de geldverstrekkers. Welke gegevens dit zijn, verschilt per geldverstrekker. Fin-Match deelt slechts de voor aanvraag benodigde gegevens met de geldverstrekkers.

Beveiliging van Persoonsgegevens
Fin-Match neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening
houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de
verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden
van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd
beveiligingsniveau te waarborgen.

Disclaimer website
Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Fin-Match behoudt zich het recht voor te allen
tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de
website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Fin-Match aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de
website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn
auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Fin-Match voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Cookieverklaring
Fin-Match maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn
kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van
bezoekers efficiënter te maken. Fin-Match mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze
cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.
De cookies die Fin-Match gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow). Met uw toestemming plaatsen wij ‘tracking cookies’ op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Op de website van Fin-Match worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics.
Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond
van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat Fin-Match informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via info@fin-match.nl.

Gebruik Social Media
Fin-Match maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies
worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld
Google Analytics en Social Media (LinkedIn, Facebook, Youtube en Instagram). Op het gebruik van cookies van
andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u
op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social
Media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media
partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Fin-Match u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Browserinstellingen
Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw
browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u
toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website
minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de
cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokkenen
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
– Recht op inzage;
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw
persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de
verwerking daarvan.
– Recht op rectificatie;
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
– Recht op gegevenswissing.
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te
verkrijgen.
– Recht op beperking van de verwerking;
Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem
hiervoor contact op met Fin-Match.
– Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan
Fin-Match, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens
tevens aan Fin-Match over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke
aan wie ze verstrekt waren.
– Recht van bezwaar;
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende
redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van          profilering op basis van die bepalingen. Fin-Match staakt de verwerking van de persoonsgegevens
tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen
dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van,
instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Fin-Match met uw persoonsgegevens omgaat, of een van
bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website, per e-mail info@fin-
match.nl of telefonisch via 036- 79 98 717. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Fin-Match u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Fin-Match zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen Privacyverklaring
Fin-Match kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie
gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als de nieuwe
privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u
verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 29 mei 2020.

Menu